‫خواندن و نوشتن فایل های Excel در داخل جاوا با استفاده از کتابخانه ی معروف Apache POI

Apache-POI

‫امروز با یک آموزش دیگر در خدمتتان هستیم!  در این آموزش به کتابخانه Apache POI میپردازیم که بوسیله آن میتوان فایل های متنوع Word ، Excel و Power Point  را تولید کرد.

پیشگفتار

‫‫‫کتابخانه ی Apache POI یک کتابخانه همه کاره برای تغییر فرمت های استاندارده Office Open XML ‫‫(OOXML) و Microsoft OLE 2 Compound Document یا OLE2 می باشد.

‫‫این کتابخانه به شما امکان خواندن و نوشتن روی داکیومنت های word ، powerpoint و ورژن  های ۹۷ تا ۲۰۰۸ عه فرمت Excel رو میدهد. اکثر فایل های آفیس مایکروسافت توسط OLE2 پشتیبانی میشوند، مثل فرمت های‫ ‫XLS، DOC، PPT و MFC Serialization . این پروژه به شما API ی را برای OLE Filesystem یا POIFS و OLE Document Properties یا HPSF را ارائه میکند.
‫فرمت Office OpenXML استاندارد جدیدی می باشد که شمایل XML ی دارد و در Microsoft Office 2007 و 2008 یافت میشود. فرمت های XLSX و DOCX و PPTX از نوع این فرمت ها می باشند. کتابخانه Apache POI با استفاده از کتابخانه (openxml4j) یه API عه لایه ی پایین به شما ارايه میکند که میتوانید این فرمت هارو هم استفاده کنید.

‫برای فرمت های MS Office ماژولی وجود دارد که تلاش میکند که یه Java API عه سطح بالا ارائه کند که هم فرمت های OLE2 و هم OOXML را بخواند و بنویسد. در داخل کتابخانه ی POI این مهم، برای فایل های اکسلیه HSSF و XSSF که بهشون SS گفته میشود

(SS=HSSF+XSSF)

‫خیلی خوب توسعه داده شده است و برای داکیومنت های   wordو powerpoint در حال توسعه می باشد.  این فرمت ها:

Word documents (WP=HWPF+XWPF) and PowerPoint presentations (SL=HSLF+XSLF)

‫‫‫‫ این پروژه یکسری بخشم برای  Outlook HSMF فایل های ویزیو XDGF-HDGF و -NEF HMEF و publisher-HPBF را دارا می باشد.

‫چرا باید از Apache POI استفاده کنیم

‫بیشترین استفاده ی این کتابخانه در استخراج متن می باشد مثلا web spider ها  مثل crawler های موتورهای جستجو، index builder ها و سیستم های مدیریت محتوا میتوانند از این کتابخانه استفاده کنند.

‫حال سوال اینجاس که چرا باید از POIFS و HSSF وXSSF استفاده کنیم؟ (معنی هرکدام در پیشگفتار شرح داده شده است)

‫- برای نوشتن و خواندن فرمت های ترکیبی داکیومنت های استاندارد OLE2 باید از POIFS استفاده شود. در حال حاضر POIFS کاملترین کتابخانه برای این کار در جهان است
‫-‫ برای نوشتن و خواندن فایل های اکسلی XLS باید از XSSF برای خواندن و OOXML برای نوشتن استفاده میشود (فایل XLSX). ترکیب این دو که SS نامیده می شود به شما این امکان را میدهد که هر فایل Excel ی را بتوانید بخوانید و بنویسید.

‫پیاده سازی SXSSF ی در داخل این کتابخانه نیز وجود دارد که به شما این امکان را میدهد که فایل های اکسل خیلی خیلی بزرگ را به حالت بهینه بخوانید و در حافظه بارگزاری کنید

‫برای نوشتن کد برنامه ی Excel شما باید ابتدا کتابخانه های maven ی آن را اضافه کنید. 

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.poi/poi-ooxml -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId>
  <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
  <version>4.1.1</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.poi/poi -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId>
  <artifactId>poi</artifactId>
  <version>4.1.1</version>
</dependency>

‫بعد از اضافه کردن کتابخانه ها میتوانید شروع به نوشتن برنامه شوید.

مثال نوشتن یک فایل اکسل مایکروسافتی

import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor;
import org.apache.poi.ss.usermodel.*;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.UUID;

public class ExcelWriting {

  public static final String DESKTOP_PATH = String.format("%s%s%s%s", System.getProperty("user.home"), File.separator, "Desktop", File.separator);


  public static void writeExcel(List<User> users, String filename) throws IOException {

    //یه ورک بوک برای شما درست میکنه
    Workbook wb = null;
    OutputStream os = null;
    try {
      wb = new HSSFWorkbook();

      // پر کردن محتوای اکسل
      wb = createContent(wb, users);

      // آماده سازی stream برای نوشتن روی فایل
      os = new FileOutputStream(new File(DESKTOP_PATH + filename + ".xlsx"));

      // نوشتن بر روی فایلا
      wb.write(os);
    } finally {
      if (wb != null)
        wb.close();

      if (os != null)
        os.close();
    }


  }

  private static Workbook createContent(Workbook wb, List<User> users) {
    if (wb == null)
      throw new IllegalArgumentException("Data is missing");

    // صفحه ی Excel با نام top-sheet
    Sheet mainSheet = wb.createSheet("top-sheet");

    //درست کردن سرفصله صفحه
    String[] heading = {"First Name", "Last Name", "Username", "Email Address"};
    Row headingRow = mainSheet.createRow(0);
    for (int i = 0; i < heading.length; i++) {
      Cell cell = headingRow.createCell(i);
      cell.setCellValue(heading[i]);

      //اضافه کردن استایل برای هدینگ صفحه
      CellStyle cs = wb.createCellStyle();

      Font font = wb.createFont();
      font.setBold(true);
      font.setColor(HSSFColor.HSSFColorPredefined.DARK_RED.getIndex());

      cs.setAlignment(HorizontalAlignment.CENTER);
      cs.setFont(font);

      cell.setCellStyle(cs);
    }

    //درست کردن محتوای فایل Excel
    for (int row = 0; row < users.size(); row++) {
      Row contentRow = mainSheet.createRow((row + 1));//چون سطر اول هدینگ صفحه هستش و باید از سطر بعدی شروع کنیم
      User user = users.get(row);

      //برای راحت حلقه زدن روی ستون ها بهتره به این شکل درش بیاریم ابتدا
      String[] contents = {user.getFirstName(), user.getLastName(), user.getUsername(), user.getEmailAddress()};
      for (int col = 0; col < contents.length; col++) {
        Cell cell = contentRow.createCell(col);
        cell.setCellValue(contents[col]);
      }
    }

    return wb;
  }

  private static List<User> dummyUsers(final int num) {
    final List<User> users = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < num; i++) {
      users.add(new User(randStr(5), randStr(8), randStr(6), String.format("%s@%s.%s", randStr(5), randStr(5), randStr(3))));
    }

    return users;
  }

  private static String randStr(int length) {
    return UUID.randomUUID().toString().substring(0, length);
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    List<User> users = dummyUsers(1000);
    writeExcel(users, "iropensource");

  }
}

final class User {
  private String firstName;
  private String lastName;
  private String username;
  private String emailAddress;

  public User(String firstName, String lastName, String username, String emailAddress) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
    this.username = username;
    this.emailAddress = emailAddress;
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public String getEmailAddress() {
    return emailAddress;
  }
}

‫نمایی از خروجی فایل نوشته شده در نرم افزار LibreOffice

xls-written-file-look

مثال خواندن یک فایل اکسل مایکروسافتی

import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.openxml4j.exceptions.InvalidFormatException;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Workbook;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

public class ExcelReading {

  public static final String DESKTOP_PATH = String.format("%s%s%s%s", System.getProperty("user.home"), File.separator, "Desktop", File.separator);


  public static List<User> readExcel(String fileName) throws IOException, InvalidFormatException {
    List<User> users = new ArrayList<>();

    Workbook wb = null;
    InputStream is = null;
    try {
      is = new FileInputStream(new File(DESKTOP_PATH + fileName + ".xlsx"));
      wb = new HSSFWorkbook(is);

      // صفحه اکسل رو بگیر
      Sheet sheet = wb.getSheet("top-sheet");

      // برای استفاده حلقه یه iterator بگیر
      Iterator<Row> iterator = sheet.iterator();

      //چون ردیف اول مرتبطه با هدینگ دیتا و ما میخواهیم آبجکت یوزر رو پر کنیم از این ردیف صرف نظر میکنیم
      // این کد مکان نمای حلقه رو یدونه میندازه جلو یعنی سطر اول هدینگ توی حلقه ی پایین دیگه نیست
      Row currentRow = iterator.next();

      // مادامی که سطری وجود دارد تکرار شو
      while (iterator.hasNext()) {
        // سطر جاری
        currentRow = iterator.next();

        // برای استفاده حلقه روی ستون ها
        Iterator<Cell> cellIterator = currentRow.iterator();


        String firstName = null, lastName = null, username = null, emailAddress = null;
        // مادامی که ستونی وجود دارد تکرار شو
        while (cellIterator.hasNext()) {

          //ستونه جاری
          Cell currentCell = cellIterator.next();

          //مقدار ستون جاری
          String value = currentCell.getStringCellValue();

          // طبق ایندکس تون میفهمیم که هرکدام برای چه مقداریه
          switch (currentCell.getColumnIndex()) {
            case 0:
              firstName = value;
              break;
            case 1:
              lastName = value;
              break;
            case 2:
              username = value;
              break;
            case 3:
              emailAddress = value;
              break;
          }
        }

        // آبجکت ستون مورد نظر را می سازیم
        User rowUser = new User(firstName, lastName, username, emailAddress);

        //آبجکت رو اضافه میکنیم
        users.add(rowUser);

      }


    } finally {
      if (wb != null)
        wb.close();

      if (is != null)
        is.close();
    }


    return users;
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException, InvalidFormatException {
    List<User> users = readExcel("iropensource");

    //نمایش ۱۰ تای اول اگر لیست بزرگتر از ۱۰ تا بود
    int length = users.size() <= 10 ? users.size() : 10;

    for (int i = 0; i < length; i++) {
      System.out.println(users.get(i));
    }

  }
}

final class User {
  private String firstName;
  private String lastName;
  private String username;
  private String emailAddress;

  public User(String firstName, String lastName, String username, String emailAddress) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
    this.username = username;
    this.emailAddress = emailAddress;
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public String getEmailAddress() {
    return emailAddress;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return String.format("First Name: %s | Last Name: %s | Username: %s | Email Address: %s", firstName, lastName, username, emailAddress);
  }
}

‫نمایی از خروجی ۱۰ سطر اول خوانده شده :

First Name: 2dba2 | Last Name: a63b90ee | Username: a4b678 | Email Address: 54b47@9c4d3.c9b
First Name: feac8 | Last Name: 8985d1af | Username: 06c5e4 | Email Address: 1c393@8bb50.a63
First Name: 1931f | Last Name: 3b32af06 | Username: 60ed59 | Email Address: cfac0@ff8e2.636
First Name: a189b | Last Name: b777cc91 | Username: de9650 | Email Address: 4e36c@3914b.9a7
First Name: 950f5 | Last Name: 00be7e37 | Username: a9d46e | Email Address: 74d1a@95858.14f
First Name: 8b4a0 | Last Name: 4e6301d6 | Username: b2d79b | Email Address: 8720e@50ba1.9fb
First Name: da0ca | Last Name: c692867f | Username: 6ca100 | Email Address: be1ad@b5102.8f9
First Name: 5f845 | Last Name: 7ee9e987 | Username: 2b162c | Email Address: 33a34@993d6.c11
First Name: 63c2d | Last Name: 355ecfd5 | Username: a60792 | Email Address: beb0b@3e88d.350
First Name: fa418 | Last Name: 59eddb9f | Username: b04a4f | Email Address: 4985d@1ab8b.106

 

دانلود کل پروژه

Published by

mehdi

I'm a Passionate Software Developer and Team Leader